ದೃಶ್ಯ - ವರ್ಲ್ಡಪ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ (ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್

ದೃಶ್ಯ

ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಭಾಂಗಣ

ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಭಾಂಗಣ

ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಉತ್ಪಾದನಾ ಉಪಕರಣಗಳು

ಪ್ರದರ್ಶನ