ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ವರ್ಲ್ಡಪ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ (ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು